Leestijd: 3½ minuut

2 juni 2020

Het coronavirus heeft vergaande gevolgen voor werkgevers. Zo heeft de overheid besloten dat een aantal ondernemingen hun deuren tijdelijk moet sluiten. Wat kunt u als werkgever doen, nu u weinig tot geen werk heeft de komende weken?

Werktijdverkorting is sinds 17 maart NOW

Tot 17 maart konden werkgevers een beroep doen op de regeling werktijdverkorting. Deze regeling kende behoorlijk wat problemen en is daarom vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling is van kracht sinds 17 maart 2020, maar is inmiddels alweer een paar keer aangepast.

Aanvragen noodmaatregel

De termijn om een aanvraag voor de NOW bij het UWV te doen is verlengd t/m 5 juni 2020. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een voorschot van 80%. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Achteraf vindt een definitieve afrekening plaats op basis van uw daadwerkelijke omzetverlies. Ook kan een verrekening plaatsvinden als de loonsom niet gelijk is gebleven. U heeft dan een terugbetalingsplicht.

De NOW-regeling zal worden verlengd en de voorwaarden worden aangepast. Streven is dat ondernemers per 6 juli a.s. een nieuwe aanvraag kunnen doen.

Wat houdt deze nieuwe regeling in?

Een ondernemer die omzetverlies verwacht van tenminste 20% kan een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Het gaat om een omzetdaling van ten minste 20% in een periode van drie maanden. U rekent dan vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. De omzet in die drie maanden wordt afgezet tegen de gemiddelde omzet over drie maanden in 2019. Deze tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom en afhankelijk van het omzetverlies.

De loonsom over een periode van drie maanden wordt afgezet tegen de loonsom in januari 2020. Zijn daar geen gegevens van? Dan geldt de maand november 2019 als uitgangspunt.
Als er geen loongegevens zijn van januari 2020 of november 2019, kan mogelijk toch een beroep op de regeling worden gedaan als er in de maanden maart t/m mei wel loon is betaald. Denk hierbij aan startende ondernemers of bij de overname van een bedrijf. De loonsom per werknemer heeft een maximum gekregen van twee keer het maximumdagloon.

Voorbeelden:
Is het omzetverlies 100%, dan bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom.
Is het omzetverlies 50% dan bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom.

Omzetdaling binnen concern

Eerder werd alleen gekeken naar de totale omzetdaling van een concern. Inmiddels geldt dat individuele werkmaatschappijen ook subsidie kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling per werkmaatschappij. Zelfs als binnen de groep/concern minder dan 20% omzetdaling is. Deze wijziging is per 1 mei 2020 doorgevoerd. Hieraan zijn wel extra voorwaarden verbonden. Zo mogen er geen dividend of bonussen worden uitgekeerd.

Nieuw is ook dat een eventuele stijging van de loonsom in maart tot en met mei 2020 kan worden meegenomen bij de vaststelling van de hoogte van de subsidie. Mits de loonsom in maart t/m mei driemaal hoger is dan de loonsom van januari. De hoogte wordt dan wel vastgesteld op het niveau van maart. Deze aanpassing binnen de NOW is vooral bedoeld voor seizoensbedrijven, maar kan ook gunstig zijn voor andere ondernemingen.

Voorwaarden

Er gelden naast het omzetverlies, een aantal voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de tegemoetkoming:

  • U mag tijdens de periode van de tegemoetkoming geen werknemers ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Heeft u na 17 maart een ontslagaanvraag ingediend, maar wilt u een beroep doen op de NOW-regeling? U kunt uw aanvraag nu niet meer intrekken. U krijgt dan waarschijnlijk een boete en geen tegemoetkoming.
  • U bent verplicht uw personeel volledig, dus voor 100%, door te betalen.
  • U vertelt uw werknemers dat u een aanvraag voor de NOW-regeling heeft gedaan.
  • U stemt met aanvragen van subsidie in met openbaarmaking van de gegevens uit het subsidiedossier.

Uitstel betaling belastingen

Weet dat u als werkgever uitstel van betaling voor de belastingen kunt aanvragen. Dat geldt ook voor de loonbelasting.

Voor wie geldt de nieuwe NOW-regeling?

De regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. En geldt voor zowel vaste werknemers, als voor werknemers met een flexibel contract die in dienst blijven tijdens de aanvraagperiode van de NOW-regeling. Ook uitzendbureaus kunnen van de regeling gebruikmaken. Daarnaast geldt de regeling voor werknemers voor wie geen loondoorbetalingsplicht zou bestaan op grond van het arbeidsrecht. Deze werknemers moet u dan ook doorbetalen. Het doel van de regeling is namelijk om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden.

LET OP: de loonsom van zieke werknemers wordt bij de NOW-regeling ook meegenomen in uw totale loonsom, mits de werknemers worden doorbetaald.

Met NOW blijven WW-rechten intact

De genoemde tegemoetkoming die de ondernemer kan ontvangen, gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers. Dit is anders bij de eerdere regeling werktijdverkorting. Er worden dus geen WW-rechten van werknemers verbruikt.

Tot slot

De minister gaat uit van een loondoorbetalingsplicht als er in uw bedrijf niet wordt gewerkt vanwege het coronavirus. Hierbij is het niet van belang of u een beroep op de NOW-regeling kunt doen.

U vindt meer informatie over de NOW-regeling en de veelgestelde vragen op de website van de Rijksoverheid.

Linda Corvers - senior jurist Arbeids- en Onderwijsrecht

Senior jurist Arbeids- en Onderwijsrecht Linda Corvers

Ik streef ernaar om voor cliënten juridisch het maximale uit de zaak te halen én hen met vertrouwen naar de toekomst te laten kijken

Heeft u een andere vraag over het coronavirus?
Bekijk onze andere juridische hulpbronnen