1 april 2020

Het coronavirus heeft vergaande gevolgen voor werkgevers. Zo heeft de overheid besloten dat onder andere de horeca voorlopig haar deuren moet sluiten. Wat kunt u als werkgever doen, nu u weinig tot geen werk heeft de komende weken?

Werktijdverkorting is sinds 17 maart NOW

Tot 17 maart konden werkgevers een beroep doen op de regeling werktijdverkorting. Deze regeling kende behoorlijk wat problemen bij de uitvoering. Dit komt doordat er erg veel beroep op werd gedaan en de doorlooptijd relatief lang was. Daarom heeft het kabinet een nieuwe regeling in het leven geroepen: de Tijdelijke Noodmaatregel voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling is van kracht sinds 17 maart 2020. Sinds 31 maart jl. is de precieze inhoud en de uitwerking van de NOW bekend.

Aanvragen noodmaatregel

Het UWV streeft ernaar de aanvraag voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) open te stellen vanaf 6 april. De aanvraagperiode loopt vooralsnog tot 31 mei 2020. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten van 80%. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Achteraf vindt een definitieve afrekening plaats op basis van uw daadwerkelijke omzetverlies. Ook kan een verrekening plaatsvinden als de loonsom niet gelijk is gebleven. U heeft dan een terugbetalingsplicht.

Wat houdt deze nieuwe regeling in?

Een ondernemer die omzetverlies verwacht van tenminste 20% kan een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Het gaat om een omzetdaling van ten minste 20% in een periode van drie maanden. U rekent dan vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. De omzet in die drie maanden wordt afgezet tegen de gemiddelde omzet over drie maanden in 2019. Binnen een groep/ concern wordt naar de omzetdaling van de groep/het concern gekeken. Deze tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom en afhankelijk van het omzetverlies.

De loonsom over een periode van drie maanden wordt afgezet tegen de loonsom in januari 2020. Zijn daar geen gegevens van? Dan geldt de maand november 2019 als uitgangspunt. Let wel: als er geen loongegevens zijn van januari 2020 of november 2019, dan kunt u geen beroep doen op de regeling. De loonsom per werknemer heeft een maximum gekregen van twee keer het dagloon.

Voorbeelden:
Is het omzetverlies 100%, dan bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom.
Is het omzetverlies 50% dan bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom.

Het is nog niet duidelijk of de periode van drie maanden waarin de tegemoetkoming wordt gegeven, zal worden verlengd. Als dit het geval is, kunnen daar aanvullende voorwaarden voor komen.

Voorwaarden

Er gelden naast het omzetverlies, drie voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de tegemoetkoming:

  • U mag tijdens de periode van de tegemoetkoming geen werknemers ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Heeft u na 17 maart een ontslagaanvraag ingediend, maar wilt u een beroep doen op de NOW-regeling? Dan heeft u vijf werkdagen (gerekend vanaf 31 maart 2020) om de aanvraag in te trekken. Dient u toch een aanvraag in of vergeet u deze in te trekken? Dan krijgt u een boete. U krijgt geen tegemoetkoming.
  • U bent verplicht uw personeel volledig, dus voor 100%, door te betalen.
  • U vertelt uw werknemers dat u een aanvraag voor de NOW-regeling heeft gedaan.

Uitstel betaling belastingen

Verder is nog van belang dat u als werkgever uitstel van betaling voor de belastingen kunt aanvragen. Dat geldt ook voor de loonbelasting.

Voor wie geldt de nieuwe NOW-regeling?

De regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. En geldt voor zowel vaste werknemers, als voor werknemers met een flexibel contract die in dienst blijven tijdens de aanvraagperiode van de NOW-regeling. Ook uitzendbureaus kunnen van de regeling gebruikmaken. Daarnaast geldt de regeling voor werknemers voor wie geen loondoorbetalingsplicht zou bestaan op grond van het arbeidsrecht. Deze werknemers moet u dan ook doorbetalen. Het doel van de regeling is namelijk om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden.

LET OP: de loonsom van zieke werknemers wordt bij de NOW-regeling ook meegenomen in uw totale loonsom, mits de werknemers worden doorbetaald.

Met NOW blijven WW-rechten intact

De genoemde tegemoetkoming die de ondernemer kan ontvangen, gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers. Dit is anders bij de eerdere regeling werktijdverkorting. Er worden dus geen WW-rechten van werknemers verbruikt.

Werktijdverkorting niet meer mogelijk

Zoals aangegeven is de NOW-regeling de vervanger van de huidige regeling Werktijdverkorting. Hiervoor kon u bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) al geen nieuwe aanvragen meer indienen. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet zijn afgehandeld, worden volgens de nieuwe NOW-regeling afgehandeld. U hoeft hier geen nieuwe aanvraag voor te doen.

Tot slot

De minister gaat uit van een loondoorbetalingsplicht als er in uw bedrijf niet wordt gewerkt vanwege het coronavirus. Hierbij is het niet van belang of u een beroep op de NOW-regeling kunt doen.

U vindt meer informatie over de NOW-regeling en de veelgestelde vragen op de website van de Rijksoverheid.

Linda Corvers - Senior jurist Arbeids- en onderwijsrecht

Ik streef ernaar om voor cliënten juridisch het maximale uit de zaak te halen én hen met vertrouwen naar de toekomst te laten kijken

Heeft u een andere vraag over het coronavirus?
Bekijk de meest gestelde vragen