lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

De basis is vertrouwen

De basis voor een verzekeringsovereenkomst is vertrouwen tussen ARAG en haar verzekerden. Dit geldt bij het afsluiten van de verzekering, maar ook zolang de verzekering loopt en bij schadebehandeling. Geeft u ons verkeerde of onvolledige informatie en doet u dit opzettelijk, dan spreken we van verzekeringsfraude. Dit kan tot gevolg hebben dat uw recht op juridische hulp vervalt. Andere mogelijke gevolgen zijn het afwijzen van uw verzekeringsaanvraag, het stoppen van de behandeling in een lopende zaak of het opzeggen van de verzekering door ARAG.

Bij fraude melden wij uw persoonsgegevens bij Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem). Kijk voor meer informatie op www.stichtingcis.nl.

Hoe is dit bij ARAG geregeld?

Een verzekering sluiten wij af voor toekomstige onvoorziene juridische conflicten op basis van vertrouwen. U heeft vertrouwen in onze verzekering en dienstverlening en ARAG vertrouwt u als klant. Helaas maakt een kleine groep verzekerden misbruik van dit vertrouwen en pleegt verzekeringsfraude. Daarom voeren wij actief beleid om fraude te beheersen en zo mogelijk te voorkomen.

Wat is verzekeringsfraude?

Verzekeringsfraude is elke vorm van opzet om een verzekeraar te misleiden, met de bedoeling om een verzekering af te sluiten of verzekeringsdekking te krijgen waarop geen recht bestaat.

Voorbeelden van verzekeringsfraude:

 • Het (bewust) onjuist of onvolledig invullen van een aanvraagformulier.
 • Het opnieuw indienen van een eerder afgewezen schade, maar dan met andere informatie waardoor de zaak mogelijk wel gedekt is.
 • Het in scène zetten van een schade.
 • Meer claimen dan de daadwerkelijke schade.

Hoe gaan wij om met fraude?

Het voorkomen en bestrijden van fraude vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij hier veel aandacht voor. De afdeling Speciale Zaken is gespecialiseerd in het voorkomen en bestrijden van fraude. De medewerkers op deze afdeling doen onderzoek naar (mogelijke) fraude.

ARAG houdt zich daarbij aan wet- en regelgeving, waaronder:

ARAG houdt zich ook aan de regels op het gebied van privacy. Hier leest u meer over in ons privacystatement.

Hoe wordt fraude vastgesteld?

Als u een beroep op de verzekering doet omdat er een conflict is, wordt door ARAG beoordeeld welke (feitelijke) gebeurtenis(sen) tot dat conflict heeft (hebben) geleid. Als de eerste gebeurtenis(sen) al plaatsvond(en) voordat de verzekering is ingegaan, dan vervalt uw recht op juridische hulp van ARAG. Het dossier kan vervolgens worden overgedragen aan onze afdeling Speciale Zaken voor nader onderzoek.

De afdeling Speciale Zaken onderzoekt aan de hand van het dossier en het aanvraagformulier of u ARAG bij het afsluiten van de verzekering juist en volledig heeft geïnformeerd. Tijdens het onderzoek neemt een medewerker van de afdeling Speciale Zaken altijd contact met u op in het kader van hoor & wederhoor. Blijkt uit het onderzoek dat u ons onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd, dan kunnen wij verschillende maatregelen treffen.

Welke maatregelen neemt ARAG bij fraude?

Voorbeelden van maatregelen:

 • Het verzoek om rechtsbijstand wordt afgewezen.
 • Als de zaak al in behandeling is genomen, dan stoppen wij de behandeling per direct.
 • De gemaakte behandel- en onderzoekskosten verhalen wij op de verzekeringnemer.
 • Verzekeringnemer krijgt een schriftelijke waarschuwing of de dekking op de verzekering wordt beperkt.
 • De verzekering wordt per direct opgezegd.
 • De persoonsgegevens worden intern opgenomen in onze gebeurtenissenadministratie en intern Verwijzingsregister.
 • De persoonsgegevens worden extern opgenomen in ons incidentenregister en extern verwijzingsregister.
 • ARAG kan aangifte doen bij de politie.

Externe registratie van fraude

Bij fraude melden wij uw persoonsgegevens bij Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem). Stichting CIS heeft als doel om risico’s voor verzekeraars te beheersen en fraude tegen te gaan. Door een registratie bij Stichting CIS kunt u problemen ondervinden bij het afsluiten van andere verzekeringen. Kijk voor meer informatie en hun privacyreglement op de website van Stichting CIS.

Vragen over fraudebeleid

Neem contact op met dhr. Mr A.L. Dijkstra (Hoofd Speciale Zaken) via 06 518 192 52 of mw. N. Weij (Fraudecoördinator) via 033 43 42 123.