lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina
De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet stelt. Binnen ARAG heeft iedere medewerker een geheimhoudingsplicht. Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken en gebouwen, om uw privacy te waarborgen. Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat precies is, kan in de wet vastgelegd zijn en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor wij gegevens nodig hebben.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of juridische diensten
  • Het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude
  • Activiteiten gericht op de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening, de vergroting van het klantenbestand en verkoop van producten en diensten

Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instelling’ van toepassing. In deze gedragscode is vastgelegd dat u een aantal rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

  • U heeft recht op inzage in de door ons vastgelegde gegevens
  • U heeft recht op het indienen van een verzoek tot correctie van uw gegevens, zoals het wijzigen of verwijderen van uw gegevens
  • U heeft recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijzen van het gebruik van uw gegevens

De volledige tekst van de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instelling’ kunt u hier lezen of opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 87 77.

Recht op inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. U kunt uw gegevens inzien, mits u een kopie van uw legitimatie bijvoegt. Binnen vier weken ontvangt u van ons een schriftelijke reactie. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, of wanneer u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via: ARAG Rechtsbijstand, t.a.v. directiesecretariaat, Antwoordnummer 3116, 3800 XA Leusden of per e-mail: directie-secr@arag.nl

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.