NOW 1.0 is ontzettend veel aangevraagd: het totaalbedrag van de aangevraagde subsidie voor de periode van 3 maanden komt neer op 9,8 miljard. Eind mei heeft de Minister besloten de NOW te verlengen. De duur van de verlenging is 4 maanden. Deze NOW 2.0 is sinds 1 juli aan te vragen. De regeling is grotendeels gelijk aan de eerste regeling. In dit blog neem ik u mee in de belangrijkste voorwaarden. Deels zijn ze nieuw of gewijzigd, deels zijn ze gelijk aan NOW 1.0. Wilt u meer lezen over de vorige overbruggingsregeling? Leest u dan mijn blog over NOW 1.0.

Wat is er nieuw in NOW 2.0?

 • Het omzetverlies van de onderneming bedraagt ten minste 20% gedurende vier maanden. Als ingangsdatum kunt u kiezen voor 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Heeft u ook gebruikt gemaakt van NOW 1.0? Dan moet de omzetperiode aansluiten op de gekozen omzetperiode uit de eerste aanvraag.
 • Het gaat om de loonkosten over vier maanden: juni, juli, augustus en september 2020. Dit loonsomtijdvak geldt voor alle aanvragen ongeacht de gekozen omzetperiode.
 • Referentiemaand is het loon van de maand maart 2020. Had u in maart geen loonkosten, dan wordt gekeken naar november 2019.
 • De forfaitaire toeslag op het loon wordt verhoogd van 30% naar 40%. Deze toeslag is bedoeld ter compensatie van de aanvullende lasten en kosten van werkgever, zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen.
 • De boete die gold bij het indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen vervalt.

Wat blijft hetzelfde?

 • Het maximale subsidiebedrag ten aanzien van het loon blijft € 9.538,00 bruto per maand per individuele werknemer.
 • Een werkgever dient de werknemer nog steeds volledig, dus voor 100%, loon door te betalen.
 • De compensatie blijft maximaal 90% naar rato van het omzetverlies. De ondernemer ontvangt een voorschot van 80%.
 • De werkgever is tot slot verplicht de OR, personeelsvertegenwoordiging of als beiden er niet zijn, de individuele werknemer te informeren over de subsidieaanvraag.

Waar moet u op letten als u toch ontslag aanvraagt voor uw werknemer(s)

 • Als u toch een ontslagvergunning aanvraagt dan vindt er - ook als uiteindelijk geen toestemming wordt verleend - een correctie plaats op de loonsom van 100% van de voor ontslag voorgedragen werknemers op de uiteindelijk te ontvangen subsidie over 3 maanden. Dit geldt voor ontslagaanvragen die zijn ingediend in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020, en die niet binnen 5 werkdagen worden ingetrokken.
 • Er wordt bovendien een korting van 5% op de subsidie toegepast bij de aanvraag collectief bedrijfseconomisch ontslag in periode 30 mei t/m 30 september 2020. Er is sprake van collectief ontslag als er minimaal 20 mensen in een UWV-werkgebied hun ontslag krijgen. Dan is de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing. Deze zogenaamde WMCO bevat extra regels waar een werkgever zich bij collectief ontslag aan moet houden. Deze korting van 5% geldt niet als er een akkoord is met bonden of werknemersvertegenwoordiging of bij een gezamenlijk verzoek aan Stichting voor de Arbeid.
 • Bedrijven moeten bij de aanvraag verklaren dat ze gedurende vier weken overleg zullen voeren met de vakbonden als de WMCO van toepassing is.
 • Er geldt een verbod op dividenduitkeringen en bonusuitkeringen aan bestuur en directie. Tevens geldt er een verbod op inkoop van eigen aandelen. Dit verbod geldt enkel voor bedrijven (indien van toepassing een concern in totaliteit) die een subsidie krijgen van meer € 125.000 of een voorschot dat meer bedraagt dan € 100.000.
 • Er geldt een inspanningsplicht voor werkgevers om werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.

Zo kunt u NOW 2.0 aanvragen

De aanvraag kan worden gedaan vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020, via een speciaal formulier op de website van het UWV Er geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Het voorschot van 80% wordt betaald in twee termijnen. Streven is de eerste termijn binnen 2 tot 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag uit te betalen.

Verzoek vaststelling NOW 2.0

Het verzoek tot vaststelling van de subsidie over de tweede periode kan worden gedaan vanaf 15 november 2020. De termijn waarbinnen het verzoek moet worden gedaan is 24 weken na afloop van het gekozen omzettijdvak. Alleen als een accountantsverklaring nodig is, geldt een termijn van 38 weken. Binnen 52 weken na ontvangst van deze aanvraag wordt de definitieve subsidie vastgesteld.

Komt er een NOW 3.0?

Eind augustus 2020 wordt hierover een besluit verwacht.

Linda Corvers - senior jurist Arbeids- en Onderwijsrecht

Linda Corvers-corona

Ik streef ernaar om voor cliënten juridisch het maximale uit de zaak te halen én hen met vertrouwen naar de toekomst te laten kijken.