3 december 2020

Sinds 1 april 2020 kunt u als ondernemer gebruik maken van de compensatieregeling transitievergoeding als u een medewerker moet ontslaan vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.
Per 1 januari 2021 komt er een nieuwe compensatieregeling bij. Deze regeling is interessant als u (of uw nabestaanden) medewerkers moet(en) ontslaan vanwege bedrijfsbeëindiging in geval van pensionering of overlijden. Een compensatieregeling in geval van bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of gebreken van een werkgever volgt op een later te bepalen tijdstip.

Transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische reden

Als u in de huidige situatie een dienstverband wilt beëindigen bent u verplicht om de wettelijke transitievergoeding aan uw medewerker te betalen. Dit geldt vrijwel altijd, ongeacht de reden waarom het dienstverband wordt beëindigd. Ook als u vanwege ziekte of pensioen uw bedrijf beëindigt en er een ontslag om bedrijfseconomische reden volgt, bent u een transitievergoeding verschuldigd.

Nieuwe compensatieregeling januari 2021

Het betalen van een transitievergoeding vanwege bedrijfsbeëindiging heeft onwenselijke gevolgen. Bijvoorbeeld omdat u hiervoor uw pensioen moet aanspreken. Omdat ziekte, pensionering en overlijden buiten het gewone ondernemersrisico liggen, is besloten een compensatieregeling in het leven te roepen. De ingangsdatum van deze compensatieregeling is voor pensionering en overlijden is 1 januari 2021. Het UWV gaat deze regeling uitvoeren. De te betalen transitievergoeding zal, als aan de voorwaarden is voldaan, worden gecompenseerd door het UWV.

Compensatieregeling alleen voor kleine ondernemers

Deze compensatieregeling geldt alleen voor de zogenaamde kleine ondernemer, zodat hij zijn bedrijf kan beëindigen zonder al te veel financiële gevolgen voor hemzelf of zijn nabestaanden. U bent een kleine ondernemer als u minder dan 25 werknemers heeft. Maakt de onderneming deel uit van een groep? Dan wordt gekeken naar het aantal werknemers van die verschillende werkgevers samen. Ook met u als minimaal 2 jaar actief zijn voor het bedrijf. Dit om misbruik of oneigenlijk gebruik van de regeling te voorkomen.

Dit zijn de voorwaarden

Wilt u aansprak maken op de compensatieregeling? Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • Er vindt ontslag plaats als gevolg van beëindiging van de onderneming. Het gaat om minimaal één personeelslid. U heeft hiervoor een ontslagvergunning aangevraagd en het dienstverband is opgezegd of de rechter heeft het dienstverband ontbonden. Met de overige personeelsleden kunt u vervolgens een vaststellingsovereenkomst sluiten. Ook een dienstverband dat van rechtswege afloopt valt onder deze regeling.
  • Uw onderneming had in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin u het verzoek doet tot beëindiging van het dienstverband, minder dan 25 werknemers in dienst. Dit aantal berekent u door het aantal medewerkers op 1 juli en 1 december op te tellen en te delen door twee.
  • De bruto transitievergoeding is in volle omvang betaald op of na 1 januari 2021.
  • De compensatie geldt voor de beëindiging van dienstverbanden die samenhangen met pensionering of overlijden. Hiervoor geldt dat dit moet hebben plaatsgevonden tot zes maanden voorafgaand aan het eerste verzoek tot opzegging, danwel tot 9 maanden nadat het ontslag een feit is (toestemming verleend of ontbonden door de rechter). De compensatie moet u aanvragen binnen 9 maanden nadat het UWV toestemming heeft verleend of de kantonrechter het dienstverband heeft ontbonden.

Daarnaast moet er sprake zijn van één van de volgende situaties:

  • De reden van beëindiging van de onderneming is dat u (binnen zes maanden nadat het verzoek tot opzegging is ingediend) de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en er geen opvolger is.
  • U komt te overlijden, waardoor de onderneming wordt beëindigd. Bij overlijden geldt dat de erfgenamen of medewerkgevers binnen 12 maanden na overlijden van de werkgever een verzoek moeten hebben gedaan om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen.

Linda Corvers, expert jurist arbeids- en onderwijsrecht

Linda Corvers

Ik streef er naar om voor cliënten juridisch het maximale uit de zaak te halen én hen met vertrouwen naar de toekomst te laten kijken.