Wat zijn de regels voor contracten wanneer u een tijdelijke functie betrekt bij een bedrijf? In een tijdelijke arbeidsovereenkomst staat wanneer het contract eindigt. Het kan gaan om een bepaalde periode of gebeurtenis zoals de duur van een project of de vervanging van een zieke werknemer. Er zijn een aantal regels voor tijdelijke contracten.

Tijdelijk arbeidscontract tussentijds opzeggen

Heeft u samen met uw werkgever vooraf een afspraak gemaakt, en dit vastgelegd? Dan mag het tijdelijke arbeidscontract tussentijds worden beëindigd. Dan gelden de normale regels voor opzegging. Uw werkgever mag niet zomaar de arbeidsovereenkomst beëindigen tenzij:

  • Uw werkgever toestemming heeft gekregen van het UWV
  • Uw werkgever een ontbindingsverzoek indient bij de kantonrechter
  • U samen besluit het contract op te zeggen. Als u akkoord gaat is het een beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden

Recht op een vergoeding bij vergeten aanzegtermijn werkgever

Uiterlijk een maand voor de arbeidsovereenkomst eindigt, moet uw werkgever dit schriftelijk bevestigen bij u. Doet hij dit niet, of te laat dan heeft u recht op een vergoeding. Afhankelijk van het niet of niet tijdig aanzeggen heeft u recht op een (gedeelte van een) maandsalaris.

Hoeveel proeftijd bij een tijdelijk contract?

Arbeidsovereenkomst

< 6 maanden

Arbeidsovereenkomst

> 6 maanden

Geen proeftijd Eén maand proeftijd

Geen concurrentiebeding?

In een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag geen concurrentiebeding staan. Als uw werkgever hier een zwaarwegend bedrijfsbelang bij heeft, dan mag hij het beding wel opnemen. Dit zwaarwegend bedrijfsbelang moet schriftelijk toegelicht worden in uw arbeidscontract.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.