Bereikbaarheid ARAG

Vanwege het Corona virus werken onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis. Wij hopen op uw begrip en doen er alles aan u ook in deze tijden goed van dienst te zijn.

• Heeft u een lopend dossier bij ARAG? Dan raden wij u aan om uw behandelaar per e-mail te benaderen.
• Wilt u een nieuwe zaak melden? Of een nieuwe vraag stellen? Dan kunt u het beste een melding doen via deze website.
• Heeft uw zaak grote spoed? Dan kunt u bellen met 033 43 42 342. Het kan voorkomen dat u iets langer moet wachten voordat u een van onze juristen aan de lijn krijgt.

 
 

Hoe zorgen wij voor toegankelijke en betaalbare juridische hulp?

Een conflict kunt u moeilijk voorzien. Als u niet verzekerd bent kunnen juridische kosten hoog oplopen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners kan iedereen kan zijn recht halen.

ARAG juristen, advocaten en mediators lossen juridische problemen op. Dat doen we efficient waardoor de premie van uw verzekering betaalbaar blijft. Zo maakt ARAG het recht toegankelijk.

Op basis van alle klant reacties en verbetertips coachen wij onze juridisch specialisten structureel om onze rechtsbijstand dienstverlening verder te verbeteren.

Hoe kunt u uw zaak melden?

Meld uw zaak als volgt:

 • Neem eerst telefonisch contact met ons op
 • Meld vervolgens uw zaak online
 • Als de melding is ontvangen beoordeelt een ARAG jurist of uw conflict onder de dekking van de polis valt
 • Bent u verzekerd? Dan neemt uw persoonlijke juridisch specialist contact met u op
 • Bent u niet verzekerd? Wij bespreken de alternatieven met u. U bepaalt dan zelf de eventuele vervolgstappen

Hoe behandelen wij uw zaak?

Als ARAG uw zaak gaat behandelen neemt uw jurist contact met u op. Samen spreekt u het plan van aanpak voor rechtsbijstand door.
De jurist gaat aan de slag met uw zaak en houdt u op de hoogte van de voortgang. Zo weet u altijd precies waar u aan toe bent.

Iedere zaak is anders en in een zaak kunnen diverse factoren een rol spelen, bijvoorbeeld:

 • De samenwerking met uw persoonlijke jurist
 • Wat u zelf kunt doen
 • Inzage voor uw verzekeringsadviseur
 • Het inschakelen van een expert
 • Het inschakelen van een advocaat
 • De afronding van uw zaak

Lees meer over de behandeling van uw zaak bij ARAG.

Hoe snel reageren wij?

Situatie
Vragen over bestaande verzekeringen en wijzigingen van bestaande verzekeringen 5 werkdagen
Aanvraag van een nieuwe verzekering, afgifte van polissen en verzekeringsbewijzen 5 werkdagen
Offertes (aan het intermediair) 5 werkdagen
Nieuwe zaken 10 werkdagen
Binnenkomende post/e-mail in lopende dossiers 10 werkdagen
Binnenkomende vraag via ARAG.nl 10 werkdagen
Klacht ingediend 5 werkdagen

In de praktijk reageren we vaak binnen 24 uur. En in de meeste van de gevallen reageren wij binnen de maximum gestelde norm. Als we toch niet binnen de gestelde norm kunnen reageren, sturen we tijdig een bericht wanneer u van ons een reactie krijgt.

 

Hoe een klant onze hulp ervaart wordt sterk beinvloed door het contact met zijn of haar persoonlijke juridisch probleemoplosser.

Geschillenregeling: wat als u het niet met ons eens bent?

Als u het niet met ons eens bent

Wij vinden het belangrijk om uw conflict goed te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u het niet met ons eens bent over de juridische stappen die wij willen nemen. Of dat wij vinden dat het resultaat dat u wilt bereiken geen redelijke kans van slagen heeft. Kunnen u en wij het daarover niet met elkaar eens worden?
Dan gebeurt het volgende.

 • In overleg met u maken wij een brief. Daarin formuleren we precies uw standpunt en ons standpunt.
 • Wij vragen de plaatselijke Deken van de Orde van Advocaten om een scheidsrechter aan te wijzen. Dat is altijd een onafhankelijke advocaat.
 • Wij sturen de brief met uw en ons standpunt naar de scheidsrechter. Ook krijgt hij van ons alle informatie die belangrijk is om ons meningsverschil te kunnen beoordelen.
 • De scheidsrechter beslist met deze informatie wie er gelijk heeft, u of wij. Hij mag voor zijn beslissing geen nieuwe informatie gebruiken.
 • Wat de scheidsrechter ook beslist, u en wij moeten ons aan zijn beslissing houden.
 • Wij betalen de scheidsrechter. Deze kosten tellen niet mee bij het maximale bedrag dat we vergoeden.
 

Is de scheidsrechter het met ons eens?

Als de scheidsrechter vooral ons gelijk geeft, zijn er twee mogelijkheden.

 • Wij behandelen uw conflict zoals wij eerder hadden voorgesteld.
 • U wilt het conflict behandelen zoals u denkt dat het goed is. U betaalt de kosten daarvan zelf. Maar bereikt u op deze manier het resultaat dat u wilde? En is dat resultaat definitief? Dan betalen we u alsnog de kosten waarvoor u bij ons verzekerd bent.
 

Is de scheidsrechter het met u eens?

Als de scheidsrechter vooral u gelijk geeft, behandelen wij uw conflict zoals de scheidsrechter heeft geadviseerd. Schakelen we voor de verdere behandeling een advocaat in? Dan mag u kiezen wie dat wordt. U mag alleen niet kiezen voor de
scheidsrechter en ook niet voor iemand die voor zijn kantoor werkt.

Fraude: hoe reageren wij als u ons niet juist informeert?

De door u verstrekte gegevens vormen de basis voor de dekkingsbeoordeling van uw zaak en voor het bepalen van de benodigde vervolgstappen. Als blijkt dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, kan het recht op verzekerde juridische hulp voor deze zaak vervallen. Als u ARAG opzettelijk misleidt en de zaak op basis van de werkelijke situatie niet in behandeling zou zijn genomen, is sprake van fraude.

Bij fraude kunnen wij uw gegevens melden bij het Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist. Ook mogen wij uw gegevens daar opvragen. Kijk voor meer informatie op www.stichtingcis.nl. Hier leest u hoe de stichting met persoonlijke gegevens omgaat, hoe u ze kunt bekijken en wat u kunt doen als de gegevens niet kloppen.

Als u vraagt om rechtsbijstand binnen uw verzekeringsdekking, beoordeelt ARAG de gebeurtenis(sen) die tot het geschil hebben geleid. Mochten wij vermoeden dat er rondom de vraag om rechtsbijstand sprake is van fraude, dan wordt uw dossier overgedragen aan onze afdeling Speciale Zaken. Deze afdeling onderzoekt vervolgens het dossier.

Hoe kunt u een klacht melden en hoe gaan wij hier mee om?

ARAG staat in voor een kwalitatief goede beoordeling en behandeling van uw zaak. Het is mogelijk dat u niet tevreden bent over de wijze waarop de medewerker van ARAG u en/of uw zaak behandelt. Dien uw klacht in.

Het klachtenbureau onderzoekt uw klacht en handelt deze af. Elke uiting van onvrede over de dienstverlening van ARAG beschouwen wij als een klacht. Ook wanneer deze direct is opgelost.

De klachtenrapportage laat het aantal klachten en afhandelingen zien. Onder de kop 'Wij werken aan continue verbetering van onze dienstverlening' op deze pagina leest u wat wij verbeterd hebben naar aanleiding diverse signalen van klanten, waaronder de klachten.

 

Klacht indienen

Via onderstaand formulier kunt u uw klacht indienen. Wij nemen vervolgens telefonisch contact met u op. Is het voor u niet mogelijk om uw klacht elektronisch te versturen, dan kunt u ook per post, fax of telefoon terecht bij het ARAG klachtenbureau:

Onze medewerkers werken op dit moment zoveel mogelijk thuis. Dat betekent dat wij telefonisch beperkt bereikbaar zijn. Wij ontvangen uw klacht graag via onderstaand formulier of per mail.

ARAG klachtenbureau
Postbus 230
3830 AE Leusden
Tel. 033 - 4342 420
Fax 033 - 4342 475
klachtenbureau@arag.nl

Wat kunt u doen als we er samen niet uitkomen?

Heeft u een klacht over ARAG en bent u niet tevreden met de afwikkeling?
Dat vinden wij erg vervelend!

Als de klachtbehandeling niet leidt tot een bevredigend resultaat, kunt u zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 0900 355 2248 (€ 0,10 per minuut)

Privacy: Wat doen wij met uw gegevens?

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Lees ons privacy beleid om beter te weten hoe wij met uw gegevens omgaan.

Hoe kunt u zich aanmelden voor de ARAG nieuwsbrief?

Maandelijks verstuurt ARAG een particuliere en een zakelijke nieuwsbrief met daarin waardevolle juridische tips en informatie.
De nieuwsbrieven hebben diverse thema’s zoals werk & inkomen, wonen, letsel en meer.
U kunt zich hier aanmelden als u ARAG nieuwsbrieven wilt ontvangen.

juristen die bij ARAG werken

Juridisch probleemoplossers voor iedereen

U wilt gerechtigheid. Hier maken wij ons sterk voor! Wij gaan met u in gesprek over uw probleem. En met onze kennis en ervaring komen wij samen tot een passende oplossing.

Wij werken aan continue verbetering van onze dienstverlening

Op basis van klantreacties werken wij continu aan verbetering van onze dienstverlening. Wij geven u graag inzicht in verbeteringen die we hebben gerealiseerd en onze prioriteiten voor dit jaar.

Verbeteringen 2019

Digitaal waar het moet, persoonlijk waar het kan
Om de klant off- en online zo optimaal mogelijk van dienst te zijn voor, tijdens en na een geschil, zijn we met klanten in gesprek gegaan. Samen werkten we concrete verbeteringen uit op de thema’s bereikbaarheid, communiceren en klachten. Ook in 2020 zetten we deze aanpak voort.

Trainingen klachtbehandeling
Onze klachtbehandelaren worden continue getraind in het behandelen van klachten. In 2019 organiseerden we trainingen die specifiek toezien op het omgaan met verschillende klanttypes om beter in te kunnen spelen op de behoefte achter de klacht. De eerste resultaten van deze trainingen zijn zichtbaar en in 2020 krijgen deze trainingen een vervolg.

De beste juristen voor uw zaak
ARAG wil haar verzekerden uitstekende juridische dienstverlening leveren. De beste juristen werken graag voor u op onze eigen ARAG manier. Daar zorgen wij voor door onze mensen goed op te leiden en door nieuwe specialisten op de arbeidsmarkt te werven.

Prioriteiten 2020

Digitale transformatie
Om klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk om onze digitale middelen zo goed mogelijk op orde te hebben. In 2019 hebben we de digitale basis van ons behandelingsproces flink aangepakt. In 2020 gaan we onze processen verder verbeteren. Voor de klant betekent dit dat de snelheid van het beantwoorden van vragen tot de behandeling van de zaak sneller en efficiënter zal verlopen.

Blijven trainen
Om onze kanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, worden de medewerkers van ARAG continue getraind. Trainingen variëren van communiceren, vakinhoudelijke kennis, kennis van digitale communicatiemiddelen en omgaan met diverse klanttypes. In 2019 hebben we ervaren dat deze trainingen bijdragen aan een verbeterde klantbediening. We intensiveren ons trainings- en opleidingsaanbod in 2020.

Toegankelijkheid website
Voor heel veel mensen is het lastig om online informatie te vinden of formulieren in te vullen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een visuele beperking. ARAG maakt zich er hard voor dat het recht voor iedereen toegankelijk is. In 2019 heeft ARAG veel inzichten opgedaan op het vlak van digitale toegankelijkheid en is koploper Toegankelijkheid geworden. We zijn ons bewust geworden van een groot aantal mogelijkheden om verder te verbeteren. Dit pakken wij op in 2020.

Wat betekent het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voor de hulp die u krijgt?

Wij zijn er trots op dat wij voldoen aan de normen van het “Keurmerk Klantgericht Verzekeren”. In dit keurmerk van de Stichting Toetsing Verzekeraars staat klantgericht werken centraal. Bekijk de animatie als u meer wilt weten over dit keurmerk. En bekijk hier hoe klanten ons waarderen.

Naast de normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren werkt ARAG volgens de eisen die aan rechtsbijstandverzekeraars worden gesteld. Lees deze eisen in de 'Kwaliteitscode Rechtsbijstand’.