Deze coronacrisis is voor iedereen anders en voor niemand makkelijk. Zeker niet als u onzeker bent over uw werk of inkomen. Er is bijvoorbeeld ineens veel minder werk voor u. Verzekerd of niet, u staat er niet alleen voor. We helpen u graag met onze gratis juridische hulpbronnen. U vindt ze op deze pagina.

Met elkaar komen we eruit.

Meest gestelde vragen over uw werk en inkomen

Top 3 vragen over werk en inkomen

Mijn werkgever maakt gebruik van de noodmaatregelen van de overheid. Nu wil hij mijn contract beëindigen met een vaststellingsovereenkomst. Mag dat?

Dat mag uw werkgever in overleg met u doen. U bent alleen niet verplicht om mee te werken aan de beëindigingsregeling. Overweeg of u bij uw werkgever wilt blijven werken of niet en bedenk welke andere mogelijkheden u heeft. Kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk bij een nieuwe werkgever starten? Probeer altijd samen een oplossing te vinden.

Mijn werkgever wil dat ik niet gewerkte uren in verband met de coronamaatregelen nu alsnog inhaal, zonder dat ik hiervoor loon ontvang. Mag dat?

Als uw werkgever tijdelijk minder werk voor u heeft komt dit voor rekening en risico van uw werkgever. Uw werkgever is veelal verplicht u door te betalen als er geen of onvoldoende werk is. Dat betekent ook in de regel dat min-uren niet ingehaald hoeven te worden zonder dat over die uren loon wordt betaald.

Soms is er een CAO van toepassing of staat in de arbeidsovereenkomst hoe omgegaan moet worden met eventuele min-uren. Daarin is vaak geregeld wanneer van u kan worden gevraagd de min-uren in te halen. Afhankelijk van de precieze regeling kan dan worden bepaald of van u mag worden verwacht dat u de gemiste uren of een deel daarvan moet inhalen.

Als deze min-uren zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen en uw werkgever gebruik heeft gemaakt van de NOW regeling, dan is het niet redelijk dat wordt gevraagd deze uren in te halen. Uw werkgever is verplicht te melden of een beroep is gedaan op de NOW regeling.

Mijn werkgever verbiedt mij om op vakantie te gaan naar een land met code oranje of rood. Mag dat?

De overheid adviseert dringend om 14 dagen in quarantaine te gaan bij terugkomst uit een hoog-risicogebied, oftewel een land dat door de overheid met code rood of oranje is bestempeld.
Uw werkgever kan u niet verbieden om op vakantie te gaan naar een land met een hoog risico. Wel mag uw werkgever u vragen om na terugkomst 14 dagen thuis te blijven als u naar een land met code oranje of rood bent geweest.
Tijdens deze periode van quarantaine heeft u niet altijd recht op loon. U wist immers - of hoorde te weten - dat na terugkeer uit een zogenaamd ‘oranje’ of ‘rood’ land een advies geldt voor een quarantaine van 14 dagen. Als u hierdoor niet kunt werken heeft u over die periode geen recht op loon.

 

Andere vragen over uw werk

Door de coronacrisis kan ik mijn eigen werk niet meer doen. Mijn werkgever wil nu dat ik andere werkzaamheden ga doen, op andere tijden werk of op een andere locatie. Ben ik verplicht om daaraan mee te werken?

Dit verzoek van uw werkgever kan onder de huidige omstandigheden als redelijk worden gezien. Uw werkgever mag van u als werknemer vragen om wat flexibeler te zijn. Wel moet het voor u mogelijk zijn om deze andere taken te doen, op andere tijden of op een andere locatie te werken. Dit is in iedere situatie verschillend. Uw werkgever moet zorgen dat u de andere werkzaamheden op een veilige manier kunt doen. U moet bijvoorbeeld uitleg krijgen over de werkzaamheden en eventuele risico’s van het werk. Heeft u goede redenen waarom de wijziging niet kan? Probeer dit met uw werkgever te bespreken en er samen uit te komen.

Is mijn werkgever verplicht om mijn loon te blijven betalen als het bedrijf tijdelijk is gesloten/of er minder werk is?

Normaal gesproken geldt dat ook als er geen werk is, u uw loon gewoon krijgt. Dat is anders als u besluit om niet te werken vanwege het risico dat u loopt. Bijvoorbeeld om niet besmet te raken. Als uw werkgever besluit om het bedrijf tijdelijk te sluiten vanwege het coronavirus, is dat zijn of haar beslissing. Hij of zij moet uw salaris dan gewoon doorbetalen. Dit geldt ook als er minder werk is.

Kan mijn werkgever mij verplichten om verlof/vakantie(uren) op te nemen omdat er minder werk is door corona?

Nee, uw werkgever kan u niet verplichten vakantiedagen op te nemen. De hoofdregel is dat uw werkgever de vakantiedagen vaststelt volgens de wensen van de werknemer. De werkgever mag dus niet alleen besluiten om dagen waarop niet wordt gewerkt aan te wijzen als vakantiedagen. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden kan uw werkgever u wel vragen om iets flexibeler te zijn. Is er een schriftelijke regeling of een cao waarin staat dat uw werkgever vakantiedagen mag aanwijzen? Dan kan hij of zij dat doen. Hiervoor is wel instemming van de Ondernemingsraad (OR) nodig.

Kan mijn werkgever mijn werktijden zomaar aanpassen?

Ja. Uw werkgever moet volgens de regels van de overheid waar mogelijk de werktijden van werknemers spreiden. Dit kan betekenen dat u andere werktijden kunt krijgen. Overleg hierover met de werknemer is wel het uitgangspunt.

Ik heb een oproepcontract, maar er is geen werk door de coronacrisis. Heb ik recht op loon?

Het hangt af van uw contract en de situatie of u recht heeft op loon. Bij een oproepcontract kunt u per direct niet meer opgeroepen worden.

- Bent u langer dan drie maanden in dienst? Bereken dan wat het gemiddelde aantal uren per maand is dat u in de afgelopen drie maanden heeft gewerkt. U kunt uw werkgever vragen om u voor dit gemiddeld aantal uren op te roepen en te betalen. Uw werkgever moet u in principe dan over deze uren betalen, ook al is er geen werk.

- Uitzondering: bent u nog geen zes maanden in dienst? Voor deze periode kan uw werkgever een uitzondering hebben gemaakt in uw contract. U heeft dan geen recht op loon. Bekijk of u deze uitzondering in uw arbeidsovereenkomst heeft staan.

Uw werkgever kan ook voor oproepkrachten een beroep doen op de NOW-regeling (subsidie) vanuit de overheid. Zo kan hij uw loon doorbetalen. Zoek dus altijd samen met uw werkgever naar een oplossing voor uw situatie.

Ik hoor bij de risicogroep en ik zie het daarom niet zitten om te werken. Wat zijn de mogelijkheden?

De overheid adviseert om zoveel mogelijk thuis te werken, maar dat kan niet in elke baan. Overleg met uw werkgever over een oplossing. Misschien kunt u andere werkzaamheden wel vanuit huis doen.

Als u als werknemer zonder directe aanleiding zelf besluit om niet naar het werk te komen, dan heeft u in principe geen recht op loon. De coronamaatregelen zorgen nu alleen voor een uitzonderlijke situatie. Een werkplek kan, ondanks dat uw werkgever voorzorgmaatregelen heeft genomen, voor u een acuut gevaar voor uw gezondheid zijn. Dan heeft u mogelijk toch recht op loon als u thuisblijft. Vraag bij twijfel om advies van de bedrijfsarts.

Ik zit thuis vanwege het coronavirus. Mijn werkgever wil mijn loon nu later betalen vanwege de tegemoetkoming van de overheid. Mag dat?

Uw werkgever is gewoon verplicht om uw loon te betalen (loondoorbetalingsverplichting). Hier staat de tegemoetkomingsregeling van de overheid los van. Hij mag dus niet zomaar uw salaris later uitbetalen.

Ik heb vakantie aangevraagd, maar deze kan nu niet doorgaan. Kan ik mijn al goedgekeurde vakantie nog intrekken?

Als een vakantie eenmaal is goedgekeurd door uw werkgever, blijft deze afspraak in principe gelden. Uiteraard kunt u met uw werkgever in overleg over het intrekken van uw reeds goedgekeurde vakantie. Het hangt van uw specifieke situatie af of in alle redelijkheid van uw werkgever gevraagd kan worden mee te werken aan het intrekken van uw verlof. Soms is er een vakantiereglement van toepassing waarin nadere regels zijn opgenomen. Als u ziek bent of ziek wordt tijdens uw vakantie dan zullen deze dagen in beginsel aangemerkt moeten te worden als ziektedagen en niet langer als vakantie.

Is mijn werkgever verplicht om mijn werkplek coronavrij te houden?

Ja, uw werkgever heeft de plicht om voor een veilige en gezonde werkplek te zorgen. Dat betekent dat hij of zij maatregelen moet nemen om de kans op besmetting te beperken. Concrete richtlijnen voor werkgevers bestaan er (nog) niet, maar u mag wel verwachten dat uw werkgever de richtlijnen van het RIVM volgt. Denk aan passende maatregelen als voldoende zeep en tissues op toiletten en de vereiste afstand houden.

Ook moet uw werkgever zorgen voor duidelijke communicatie over hygiënemaatregelen en instructies over handen wassen. Dit geldt vooral als u bij klanten langsgaat. Probeer contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden en houdt 1,5 meter afstand. Uw werkgever moet er alles aan doen om besmetting te voorkomen. Bijvoorbeeld door waar het kan thuis te werken, afspraken uit te stellen tot een later moment en beschermende kleding te bieden.

Mijn werkgever maakt gebruik van de loonkostenregeling, maar heeft toch ontslag voor mij aangevraagd bij het UWV. Mag dat?

Dat mag. Als uw werkgever gebruikmaakt van de loonkostenregeling, dan geldt als voorwaarde dat hij in de periode 18 maart tot en met 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag indient bij het UWV. Maar er geldt geen verbod. Dient uw werkgever een aanvraag in en trekt hij de aanvraag niet binnen vijf werkdagen in? Dan wordt de ontslagaanvraag in behandeling genomen. U krijgt dan bericht van het UWV. U kunt bezwaar maken tegen de ontslagaanvraag. Als uw werkgever de ontslagaanvraag niet intrekt, dan ontvangt hij een lagere loonkostensubsidie. En hij krijgt een boete.

Ik voel mij niet lekker. Kan mijn werkgever mij verplichten om toch naar het werk te komen?

Nee, je werkgever mag je niet verplichten om naar je werk te komen.

Ik ben besmet met het coronavirus. Moet ik mijn baas informeren?

Als u besmet bent, of denkt dat u dat bent, doet u er goed aan om u direct ziek te melden. U bent vanwege uw privacy niet verplicht om te melden wat u onder de leden heeft, maar in dit geval gaat het algemeen belang boven uw privacy. Het is dus wel zo fatsoenlijk om die informatie te delen.

Ik moet thuis blijven omdat een gezinslid koorts heeft/omdat ik in quarantaine ben geplaatst. Heb ik recht op loon?

In deze situatie kijkt u eerst of u vanuit huis kunt werken. Als dat het geval is, heeft u recht op salaris en moet uw werkgever u dus doorbetalen. Maar ook als thuiswerken niet mogelijk is, heeft u zeer waarschijnlijk recht op doorbetaling van uw loon. De gedachte achter het moeten thuisblijven/de quarantaine is natuurlijk dat verdere verspreiding van het virus wordt voorkomen. De maatregel dient dus ook ter bescherming van uw werkgever en collega’s. Wordt u ziek, dan moet u dat melden bij uw werkgever. U heeft dan recht op loondoorbetaling tijdens ziekte.

Mijn collega is besmet en ik wil nu liever niet naar het werk. Kan mijn baas mij dwingen?

Ja, dat kan. Het advies is natuurlijk om zoveel mogelijk thuis te werken, voor zover dat mogelijk is. En veel werkgevers zullen daar ook gehoor aan geven. Maar als uw werkgever vindt dat u naar uw werk moet komen en er geen reden is om niet te gaan, dan zult u gewoon naar uw werk moeten.

Mijn werkgever heeft voor mij werktijdverkorting aangevraagd, wat is dat?

Uw werkgever kon werktijdverkorting aanvragen als hij/zij een tijdelijk verlies aan bedrijvigheid heeft. Inmiddels is het niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Deze regeling is vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Lees meer over de regeling in ons blog voor werkgevers.

Ik zou binnenkort in dienst treden bij een nieuwe werkgever, maar mijn werkgever ziet hier nu vanaf. Mag dat?

Ja, dat mag. Als er een geldige proeftijd is overeengekomen, mag uw werkgever zich hierop beroepen. Dit mag ook al voordat het contract ingaat. U kunt misschien een beroep doen op een WW-uitkering.

Niet verzekerd? Wel hulp via ARAG Direct!

Bent u niet verzekerd en heeft u vragen over uw (vaste) arbeidscontract in relatie tot de corona-crisis? Neem contact op met ARAG Direct.

Heeft u een andere vraag over ontslag, contracten, ziekte, verlof en uitkeringen?

Voorbeeldbrieven

Gratis voorbeeldbrief

Verzoek betaling vakantiegeld

  • Download deze voorbeeldbrief.
  • Pas hem aan naar uw situatie.
  • Verstuur de brief.
Podcast over werk

Podcast over werk

Ontslag in coronatijd

In deze podcast onder leiding van journalist en NOS-verslaggever Matthijs Holtrop gaan Tim Coronel (ondernemer) en Sandra Bonestroo-van Zon (ARAG-jurist) het gesprek aan over het actuele thema "Ontslag in coronatijd". Kan je in coronatijd ontslagen worden? Wat zijn de regels rondom ontslag? Bij wie kan je je ontslag laten toetsen? En hoe zit het met tijdelijke en flexibele contracten. In een boeiend gesprek krijg je antwoord op deze en nog vele andere vragen.

Ondervindt u problemen bij het afspelen van onderstaande player en maakt u gebruik van Internet Explorer of Microsoft Edge? Probeer dan deze pagina te openen met een andere browser, zoals Google Chrome of Mozilla Firefox.

Loon en vakantiegeld

In deze podcast onder leiding van journalist en NOS-verslaggever Matthijs Holtrop gaan Björn Kuipers (scheidsrechter en ondernemer) en Sandra Bonestroo-van Zon (ARAG-jurist) het gesprek aan over het actuele thema "loon en vakantiegeld in coronatijd". Wat zijn de regels rondom het uitbetalen van vakantiegeld? En wat als je werkgever je salaris niet meer overmaakt door de coronacrisis? In een boeiend gesprek krijg je antwoord op deze en nog vele andere vragen. En je hoort hoe Björn Kuipers zijn medewerkers uit de kapperszaak toch aan het werk heeft kunnen houden.

Ondervindt u problemen bij het afspelen van onderstaande player en maakt u gebruik van Internet Explorer of Microsoft Edge? Probeer dan deze pagina te openen met een andere browser, zoals Google Chrome of Mozilla Firefox.

Blogs over werk en inkomen

Blogs over werken en corona

Intrekken en opnemen vakantiedagen

Senior jurist Arbeids- en Onderwijsrecht

U wilt uw aangevraagde vakantiedagen intrekken vanwege de coronacrisis. Moet uw werkgever dit goedkeuren?

Coronavirus en uw werk: hoe zit dat NOW?

Jurist Sociaal Zekerheidsrecht David Wijngaard

Het is logisch dat u graag wilt weten waar u als werknemer aan toe bent. Bekijk wat de wet NOW voor u betekent.

Werkstress door corona? Zo kunt u veilig werken

Senior jurist Arbeids- en Onderwijsrecht

Wat kunt u doen als corona u werkstress oplevert? Heeft u dan als werknemer het recht om thuis te werken?

Werktijden en werk wijzigen in coronatijd

 
Senior jurist Arbeids- en Onderwijsrecht Linda Corvers

U moet in coronatijd ander werk doen dan u gewend bent of u heeft andere werktijden. Mag dat?

 

Vakantiegeld niet uitbetaald door coronacrisis

Senior jurist arbeidsrecht Tineke Smits

Sommige werkgevers kunnen door de coronacrisis het vakantiegeld niet uitbetalen. Mogen zij dit uitstellen?

 

In quarantaine na vakantie. Heeft u recht op loon?

Moet u in quarantaine, omdat de code van het vakantieland tijdens uw verblijf van geel naar oranje ging? Heeft u dan recht op loon?

Webinars over werk

Webinars over werk

Corona en uw werk

In dit webinar beantwoordt Sandra Bonestroo, ervaren jurist Arbeidsrecht bij ARAG, al uw vragen over werk in relatie tot het coronavirus. Zij legt uit wat de verplichtingen van uw werkgever zijn en wat u zelf kunt doen. Aan bod komen onder andere de veelgestelde vragen over salarisbetaling en het intrekken van vakantiedagen.

Wij hebben ernaar gestreefd deze FAQ over de (mogelijke) gevolgen van het coronavirus zo goed mogelijk gecontroleerd te hebben op inhoud en actualiteit. ARAG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect het gevolg is van eventuele onjuistheden die in deze FAQ staan of als er problemen ontstaan door het (onjuist) gebruik van deze FAQ.