Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Ontslag tijdens ziekte?

Tijdens de eerste twee jaar van ziekte geldt een opzegverbod. In die periode kunt u niet worden ontslagen. Er zijn echter uitzonderingen.

Tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte geldt een opzegverbod. Dat betekent dat uw werkgever het dienstverband niet mag opzeggen. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel, zoals:

 • Opzegging gedurende uw proeftijd
 • Opzegging wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
 • Sluiting van het bedrijf waar u werkzaam bent
 • Als de ontslagaanvraag is ingediend voordat u ziek werd
 • Einde contract bepaalde tijd

In die gevallen mag uw werkgever ook tijdens ziekte de arbeidsovereenkomst opzeggen. In geval van bedrijfssluiting of als de ontslagaanvraag voor uw ziekmelding is ingediend, moet hij wel toestemming hebben gekregen van het UWV.

Ontbinding door de kantonrechter

In sommige gevallen kan uw werkgever tijdens ziekte aan de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden:

 • In geval van een in de wet genoemde persoonsgebonden reden. Die reden, bijvoorbeeld onvoldoende functioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, mag dan geen verband houden met de ziekte. Rechters gaan terughoudend om met een ontbindingsverzoek tijdens ziekte
 • Als u weigert mee te werken aan re-integratie, passende arbeid te verrichten of mee te werken aan het opstellen van een Plan van Aanpak. U moet dan wel eerst schriftelijk zijn aangemaand tot nakoming en de loonbetaling moet zijn stop gezet. Het is dus een uiterst middel

Na twee jaar ziekte: ontslag?

Na twee jaar ziekte komt er een eind aan het opzegverbod tijdens ziekte. Dat betekent dat uw werkgever de arbeidsovereenkomst met u mag opzeggen, ook al bent u nog ziek. Er gelden wel een aantal voorwaarden:

 • U moet arbeidsongeschikt zijn
 • U kunt uw eigen werk niet doen, ook niet binnen een half jaar
 • U kunt geen aangepast of passend werk doen ook niet binnen een half jaar
 • Er mag geen loonsanctie zijn opgelegd door het UWV

Hoe verloopt de ontslagprocedure?

 1. Uw werkgever dient een aanvraag in bij UWV
 2. U krijgt een brief van UWV
 3. In de brief staat een termijn voor het geven van een reactie
 4. Bij de brief zit een vragenformulier dat u moet invullen
 5. UWV kan informatie opvragen bij de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV over uw arbeidsongeschiktheid en welk werk u nog kan doen
 6. UWV beslist of uw werkgever mag opzeggen
 7. Pas nadat toestemming is gegeven mag uw werkgever opzeggen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de opzegtermijn

UWV toetst

Nadat u een WIA-uitkering heeft aangevraagd, zal UWV toetsen of uw werkgever en u genoeg hebben gedaan om ervoor te zorgen dat u weer aan het werk kunt. Als uw werkgever te weinig heeft gedaan, kan UWV een sanctie opleggen. Die sanctie is een verlenging van de loondoorbetalingsplicht. De sanctie is maximaal een jaar. Let op! Gedurende deze sanctie blijft het opzegverbod van kracht.

Ontslagprocedure niet altijd nodig

Soms is een procedure bij UWV niet nodig. Dat is bijvoorbeeld als het UWV bij uw WIA-aanvraag oordeelt dat:

 • U arbeidsongeschikt bent
 • Uw werkgever en u genoeg hebben gedaan aan re-integratie
 • U niet in uw eigen werk, aangepast of passend werk kunt terugkeren bij uw werkgever

In deze gevallen kan de arbeidsovereenkomst ook met wederzijds goedvinden worden beëindigd.

Twijfelt u?

Stem dan niet in en vraag ARAG om advies te geven over uw rechtspositie met een Screening.

Waarom ARAG

 • Direct contact met een jurist
 • Snel inzicht in uw situatie
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Meer dan 200 producten beschikbaar
 • Persoonlijk en begrijpelijk