Leestijd: 2½ minuut

Als huurder mag u het huurcontract opzeggen, maar de verhuurder mag dit ook doen. Er zijn drie manieren hoe de huurovereenkomst opgezegd kan worden:

1. De huurder en de verhuurder zijn het met elkaar eens

Als u allebei de huurovereenkomst wilt stoppen, is het meestal eenvoudig. Overleg met elkaar over de voorwaarden en schrijf die op in een beëindigingsovereenkomst.

2. De huurder óf de verhuurder stopt het contract

Als huurder opzeggen

Meestal is het geen probleem als u als de huur opzegt. In het huurcontract staat een opzegtermijn waar u zich als huurder aan moet houden. Vaak is de opzegtermijn gelijk aan de betalingstermijn, met een minimum van een maand en een maximum van drie maanden. Is de opzegtermijn in uw huurovereenkomst langer dan de betalingstermijn? Ook dan mag u de betalingstermijn aanhouden als opzeggingstermijn, met een minimum van een maand en een maximum van drie maanden.

Huurt u voor een vaste periode (huurcontract voor bepaalde tijd) langer dan twee jaar een zelfstandige woning? Dan kunt u de huur pas beëindigen als die periode is verstreken. U kunt alleen eerder opzeggen als de verhuurder hiermee akkoord gaat. Dit geldt ook bij onzelfstandige woonruimte, waarbij de vaste periode langer is dan vijf jaar.

Zorg ervoor dat uw opzegging schriftelijk gebeurd en vraag om een ontvangstbevestiging.

Als verhuurder opzeggen

Als verhuurder mag u niet zomaar de huur opzeggen, u moet een goede reden hebben. De redenen die u mag noemen staan in de wet. Bijvoorbeeld dat u de woning zelf dringend nodig heeft. Wanneer u het huurcontract opzegt, betekent dit niet dat de huurovereenkomst ook echt eindigt. De huurder moet het wel met u eens zijn.

  • U moet een brief schrijven aan de huurder waarin staat dat u het huurcontract opzegt. In de brief moet u duidelijk de reden daarvoor noemen. U vraagt in de brief of uw huurder binnen zes weken schriftelijk wil instemmen met de opzegging.
  • De opzegtermijn is minimaal drie maanden. U moet de brief dus minimaal drie maanden van tevoren sturen
  • Heeft de huurder meer dan een jaar in de woning gewoond? Dan moet u voor elk jaar méér een maand bij de opzegtermijn optellen. De maximale opzegtermijn is zes maanden.

Huurder is het niet met de verhuurder eens

Als de huurder niet binnen zes weken reageert op uw brief, of aangeeft dat hij niet instemt met de opzegging, dan kan alleen de rechter nog beslissen. Na afloop van de zes weken, kunt u de rechter vragen om een oordeel. De rechter kijkt dan of u de juiste redenen heeft gegeven om het huurcontract te stoppen. De rechter kan eisen dat de huurder vertrekt. Maar hij kan ook eisen dat de verhuurder een deel van de verhuiskosten betaalt, en van de kosten om een nieuw huis in te richten. De woning mag pas ontruimd worden als de rechter hier een beslissing over heeft gemaakt. U mag niet zelf ontruimen, daarvoor moet u een deurwaarder inschakelen.

3. De rechter stopt het huurcontract

Houdt de huurder zicht niet aan de voorwaarden uit het huurcontract? Heeft hij bijvoorbeeld de huur niet betaald, of heeft hij voor overlast gezorgd? Dan kan de verhuurder aan de rechter vragen om het huurcontract te stoppen. Hij kan daarbij eisen dat de woning wordt ontruimd. Als de huurder meer dan drie maanden de huur niet heeft betaald, kan de verhuurder kiezen voor een kort geding. Daarbij eist hij alvast dat de woning wordt ontruimd. De rechter kan dan beslissen dat de woning al mag worden ontruimd. Dat mag de verhuurder ook meteen laten uitvoeren. Het maakt niet uit of de huurder nog in hoger beroep gaat.

Ontruiming doet de deurwaarder

Let op: de ontruiming doet een deurwaarder. De verhuurder mag dat niet zelf doen. De deurwaarder laat de spullen uit het huis halen en aan de straat zetten. De gemeente beslist wat ze wil doen met de spullen: bewaren of vernietigen.

Niet verzekerd? Toch hulp!

ARAG helpt u graag. Ook als u niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de Corona crisis. Of als u niet verzekerd bent omdat u bijvoorbeeld niet alle verzekeringsmodules heeft afgesloten. Bekijk hier onze oplossingen.