UPDATE

22 februari 2021

Ondertussen is de opvolgende regeling NOW 3.0 in werking getreden en is deze al meerdere malen aangepast. De belangrijkste recente wijzigingen luiden als volgt.

Terugdraaien versobering

De maximale compensatie was 80% en de loonsomvrijstelling 10%. Alhoewel een versobering in eerste instantie was ingepland, is deze in december reeds teruggedraaid en in januari zelfs verhoogd: de maximale compensatie is voor periode 2 en 3 verhoogd naar 85%. Het percentage omzetverlies en de loonsomvrijstelling blijven gelijk.

Wijziging regeling intrekkingsverzoeken

Er werden meer intrekkingsverzoeken gedaan dan verwacht. Het verwerken hiervan werd als arbeidsintensief ervaren en vormden een risico voor de uitvoering. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom de regels rondom intrekkingsverzoeken van NOW aanvragen verduidelijkt en hierbij aangegeven voor welke NOW-regeling op welk moment nog een intrekkingsverzoek gedaan kan worden.

Inspanningsverplichting naar medewerkers die u waarschijnlijk moet ontslaan

Maakt u gebruik van NOW 3.0 en wilt u voor een of meerdere medewerkers ontslag aanvragen om bedrijfseconomische redenen? Dan heeft u een inspanningsverplichting om werknemers te helpen om elders aan het werk te gaan.

Ondertussen is er vanuit de overheid een subsidieregeling ‘NL Leert Door’ in het leven geroepen als onderdeel van het derde corona steunpakket. Het doel van deze crisisregeling is toekomstige werklozen via ontwikkeladviezen omscholen naar beroepen waar in de nabije toekomst veel behoefte aan is. Dit is een van de (subsidie) regelingen, naast reeds nabestaande fondsen zoals de O&O Fondsen en de belastingvoordelen die werkgevers krijgen indien men investeert in scholing.

Meer informatie

Voor meer informatie zie Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) .

22 december 2020

Steun vanuit de overheid voor bedrijven die getroffen worden door de corona crisis blijft nodig. Eerder schreef ik al blogs over NOW 1.0 en NOW 2.0. Thans is er ook een NOW 3.0 en zijn de kaders bekend. Ondertussen is deze regeling ook weer aangepast. In dit blog bespreek ik de belangrijkste voorwaarden en wijzigingen ten opzichte van NOW 1.0 en 2.0 en ga ik in op de meest recente wijzigingen.

De regeling is verdeeld over drie tranches (periodes)

Periode 1: oktober tot en met december 2020
Periode 2: januari tot en met maart 2021
Periode 3: april tot en met juni 2021

Werkgevers mogen per tijdvak beslissen of ze aan aanvraag doen. Heeft u ook gebruik gemaakt van NOW 2.0? Dan moet uw aanvraag voor NOW 3.0 hierop aansluiten.

Compensatie van omzetverlies en loonsomvrijstelling. Wat houdt dit in?

Wilt u in aanmerking komen voor NOW 3.0 in de eerste periode? Dan moet er sprake zijn van een omzetverlies van minimaal 20%. De maximale compensatie is 80% en de loonsomvrijstelling 10%. Tijdens de tweede periode waren deze percentages 30%, 70% en 15%. En in de derde periode 30%, 60% en 20%. Deze gegevens zijn niet statisch: minister Koolmees heeft aangeven dat aanpassing kan plaatsvinden indien dit noodzakelijk blijkt. Dat is ook gebleken: besloten is geen afbouw door te voeren in periode 2. Het omzetverlies blijft aldus minimaal 20 %, de maximale compensatie 80% en de loonsomvrijstelling 10%. Voor wat betreft de derde tranche zijn nog geen wijzigingen aangekondigd.

De loonsomvrijstelling houdt in dat een werkgever een deel van de loonsom kan laten dalen, zonder dat de subsidie wordt verlaagd.

Het omzetverlies kunt u berekenen door een periode van drie maanden te vergelijken met 25% van de totale omzet van 2019. Als de loonsom in de betreffende periode meer is gedaald dan de loonsomvrijstelling, volgt een korting op de subsidie. Voor elke euro dat de loonsom te veel is gedaald ontvangt de werkgever respectievelijk 80 of 60 cent minder subsidie.

Het maximaal te vergoeden loon blijft in eerste instantie gelijk, namelijk tweemaal het dagloon. In het derde tijdvak wordt dit echter verlaagd naar maximaal eenmaal het dagloon.

De aanvraagperiode van de eerste periode liep aanvankelijk tot 13 december jl. In verband met de harde lockdown zoals die 15 december jl. is ingegaan is de aanvraag periode, NOW 3.1 genoemd, verlengd tot 27 december a.s. het loket bij het UWV is per direct hiervoor heropend.

Meer vrijheid om uw bedrijfsvoering aan te passen

U krijgt als werkgever meer ruimte om uw bedrijfsvoering aan te passen. De loonsom mag beperkt dalen zonder gevolgen voor de subsidie. Van 10% in periode één en thans twee, naar 20% in periode drie. Ook is er geen korting meer van toepassing als u wegens bedrijfseconomische reden gedwongen bent om medewerkers te ontslaan. U ontvangt dus de volledige subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag. Voorwaarde is wel dat de werknemers over die periode daadwerkelijk op de loonlijst staan.

Inspanningsverplichting naar medewerkers die u waarschijnlijk moet ontslaan

Maakt u gebruik van NOW 3.0 en wilt u voor een of meerdere medewerkers ontslag aanvragen om bedrijfseconomische redenen? Dan heeft u een inspanningsverplichting om werknemers te helpen om elders aan het werk te gaan. U moet hiervoor contact op nemen met de UWV-telefoon in het subsidietijdvak waarin de ontslagaanvraag plaats vindt. U bent verplicht bij het UWV na te gaan hoe u uw medewerkers kunt helpen bij het vinden van werk. Doet u dit niet dan wordt uw subsidiebedrag met 5% verlaagd.

Hoe deze inspanningsverplichting er precies uit gaat zien zal de praktijk moeten uitwijzen. Vooralsnog lijkt het erop dat er alleen wordt getoetst of er contact is geweest met het UWV. Verwacht wordt dat het UWV algemene tips gaat geven, maar dat niet van u zal worden verwacht dat u bijvoorbeeld een (kostbare) omscholing betaalt voor een ontslagen medewerker.

Aanvraag, voorschot en vaststelling

Voorschotten van alle drie de periodes worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020. De definitieve vaststelling van de subsidie start vanaf 1 september 2021. U heeft 24 weken om die aanvraag tot vaststelling te doen. Dat worden 38 weken als u verplicht bent een accountantsverklaring te overleggen.

Als u (een deel van) de subsidie moet terugbetalen wordt er een betalingstermijn van zes weken gehanteerd. Maar er komt ook een mogelijkheid om in twaalf maandelijkse termijnen te betalen.

U kunt dus voorlopig nog rekenen op een vangnet door de overheid.

Bekijk hier actuele informatie van de Rijksoverheid rondom de NOW 3.0 regeling.

Senior jurist Arbeids- en Onderwijsrecht Linda Corvers

Linda Corvers-corona

Ik streef ernaar om voor cliënten juridisch het maximale uit de zaak te halen én hen met vertrouwen naar de toekomst te laten kijken.