U heeft van een bestuursorgaan een beslissing ontvangen waar u het niet mee eens bent. Binnen zes weken na dagtekening kunt u hiertegen een bezwaar indienen. Let goed op deze termijn, want na zes weken staat de beslissing onherroepelijk vast. Vaak is het dan onmogelijk een beslissing nog gewijzigd te krijgen. ARAG biedt deskundige hulp bij het indienen van uw bezwaar bij alle bestuursorganen in Nederland. Denk hierbij aan UWV, gemeente of bijvoorbeeld het CAK.

Hoe werkt een bezwaarprocedure?

Wilt u bezwaar maken? Dan zijn dit de stappen die doorlopen moeten worden:

 • Stap 1: Opvragen dossier

  Een jurist vraagt uw dossier op bij het bestuursorgaan. Dit dossier bevat alle stukken waarop het bestuursorgaan de beslissing heeft gebaseerd. Meestal ontvangt uw jurist het dossier binnen vier tot zes weken na het verzoek.
 • Stap 2: Brief aan bestuursorgaan

  Uw jurist neemt het dossier grondig door. Vervolgens stuurt hij samen met u een brief aan het bestuursorgaan. Deze brief wordt ook wel uw bezwaarschrift genoemd. Hierin staat waarom u het niet eens bent met de beslissing. De brief moet binnen vier weken na ontvangst van uw dossier verstuurd zijn.
 • Stap 3: Mondelinge toelichting (alleen als nodig)

  U mag uw bezwaar mondeling toelichten tijdens een hoorzitting. U voert dan een gesprek op het kantoor van het bestuursorgaan. U bent dit niet verplicht. Samen met uw jurist beslist u of een mondelinge toelichting nodig is. Staat uw standpunt duidelijk omschreven in uw bezwaarschrift, dan voegt een gesprek daar meestal niets aan toe. Voert u geen gesprek? Dan heeft dit geen negatieve gevolgen voor de beslissing over uw bezwaar. Wilt u wel een gesprek? Na het indienen van uw bezwaar krijgt u binnen ongeveer een tot twee weken een uitnodiging. De hoorzitting volgt dan ongeveer twee tot drie weken na de uitnodiging.
 • Stap 4: Beslissing of uw bezwaar gegrond is

  Als het bewaar is ingediend en de eventuele hoorzitting is geweest dan geeft het bestuursorgaan een oordeel over de eerder genomen beslissing. De argumenten die in uw bezwaar zijn aangevoerd worden hierbij meegenomen. Vervolgens wordt besloten of uw bezwaar gegrond is.
 • Stap 5: Beroepsprocedure (alleen als nodig)

  Heeft uw bezwaar niet tot een andere beslissing geleid? En bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Uw jurist kan een inschatting geven van uw kansen bij een procedure. Dan weet u of het in uw situatie zin heeft om te procederen.

Hoe lang duurt een bezwaarprocedure?

Hoe lang mag het bestuursorgaan er over doen om te beslissen over uw bezwaar? In de wet zijn hier verschillende termijnen voor vastgelegd. Een termijn start zodra de periode om bezwaar te maken is afgelopen. Dat is dus zes weken na de datum van de beslissing.

Termijnen bestuursorganen:

UWV
WW 13 weken
WIA/WAO – medisch 17 weken
WIA/WAO – niet medisch 13 weken
ZW – medisch, geschikt voor eigen werk 4 weken
ZW - niet medisch 13 weken
Gemeente
Participatiewet 6 weken
WMO 6 weken
Als de gemeente heeft een bezwaarcommissie ingesteld 12 weken
SVB
ANW 13 weken
AOW 13 weken
AKW 13 weken
College voor Zorgverzekeringen
Boete Zorgverzekeringswet 6 weken
CAK
Eigen bijdrage WMO of WLZ 12 weken
CIZ/WLZ
Bij verplichte advisering door Zorginstituut Nederland 21 weken
Zonder verplichte advisering door Zorginstituut Nederland 6 weken
Zorgkantoor
Wlz 6 weken

Verlenging reactietermijn

Als het bestuursorgaan niet binnen de wettelijke termijn een beslissing kan nemen, dan mag de termijn met zes weken worden verlengd. Voor verdere verlenging is vooraf uw toestemming nodig. Let wel: overschrijding van de termijn heeft geen juridische consequenties. Het is wettelijk bijna niet mogelijk om een snelle beslissing af te dwingen. Over het algemeen worden de meeste bezwaarprocedures binnen de wettelijke beslistermijn afgehandeld.

Bezwaar maken tegen UWV?

vrouw-thuis-achter-laptop-thumb

U wilt bezwaar maken tegen UWV, gemeente of een ander bestuursorgaan. Een gespecialiseerde jurist van ARAG helpt u in alle stappen van de procedure.