Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Hoe ARAG u helpt bij een zaak

Nadat de melding van uw juridisch geschil door ARAG is ontvangen, wordt bekeken of het onder de dekking van uw polis valt. Eén van onze juristen neemt contact met u op als er meer informatie nodig is voor een goede beoordeling. Daarna ontvangt u van ons een bericht of uw zaak in behandeling wordt genomen. Hierbij treft u ook het kenmerk aan waaronder uw zaak bij ons is geregistreerd. Door dit kenmerk te noemen in al uw vervolgcontacten met ARAG, kunnen wij u steeds snel en goed helpen.

Graag leggen wij uit welke stappen worden doorlopen als u uw zaak heeft gemeld. Bekijk onze video hierover of lees verder op deze pagina.


Uw persoonlijke jurist

Eén van onze juristen die het betreffende rechtsgebied als specialisme heeft, behandelt uw zaak. Uw persoonlijke jurist is uw vaste contactpersoon binnen ARAG.

Samenwerking met uw jurist

In het eerste, telefonische, contact met uw persoonlijke jurist spreekt u de feiten van het geschil door. Waar nodig kunt u dit extra toelichten. Verder bespreekt de jurist met u of hij aanvullende informatie of stukken van u nodig heeft, wat de juridische mogelijkheden in uw zaak zijn en wat de verdere vervolgstappen kunnen zijn. ARAG vindt het belangrijk om in dit eerste contact de verwachtingen van beide kanten te bespreken. De jurist stemt met u af hoe vaak u contact wenst tijdens de behandeling van de zaak. Dat kan telefonisch, maar bijvoorbeeld ook per e-mail of ‘live’ op de vestiging van ARAG waar uw jurist werkzaam is. Bij elk contact tijdens de behandeling van de zaak spreekt uw jurist met u af wanneer er in elk geval weer contact met u wordt opgenomen. Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd zelf rechtstreeks contact opnemen met uw jurist.

Uiteraard houdt uw jurist u op de hoogte van de stand van zaken tijdens de behandeling van uw zaak. U ontvangt kopieën van de stukken die namens u worden verzonden en uw jurist houdt u op de hoogte van de inhoud van gevoerde telefoongesprekken met bijvoorbeeld de wederpartij. Brieven die uw jurist namens u verstuurt, worden vooraf eerst ter goedkeuring aan u voorgelegd. Zo komt u samen tot de beste aanpak en weet u precies hoe de zaak ervoor staat. Hoe een zaak in de praktijk het beste tot een goed einde kan worden gebracht, is onder andere afhankelijk van het rechtsgebied waarop uw zaak betrekking heeft.

Wat kunt u doen?

Om tot het beste resultaat te komen is een goede samenwerking met uw jurist belangrijk. Vertelt u daarom vanaf het begin alles aan uw jurist wat van belang kan zijn voor uw zaak en stel hem of haar zo snel mogelijk op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Als er zaken onduidelijk zijn, vraag uw jurist dan gerust om meer uitleg. Het is belangrijk dat u altijd kopieën stuurt als u stukken aan ARAG stuurt. De originelen kunt u het beste zelf bewaren. Vermeldt u op de stukken altijd het kenmerk van uw dossier. Op die manier kan ARAG u het snelst van dienst zijn. Heeft u de zaak eenmaal uit handen gegeven aan ARAG dan is het verstandig aan om zelf geen actie meer te ondernemen richting de wederpartij zonder dat vooraf met uw jurist te bespreken. Als de wederpartij contact met u opneemt, kunt u hem of haar altijd doorverwijzen naar uw jurist bij ARAG.

Afronding van de zaak

Als de behandeling van uw dossier tot een einde is gekomen, gaat uw jurist over tot het sluiten en archiveren van uw dossier. Dit wordt in een afrondend gesprek met u besproken. Dossiers worden bij ARAG in de regel 7 jaar lang bewaard. Mocht uw geschil onverhoopt toch nog een staartje krijgen, neem dan contact op met uw jurist. Hij of zij heropent uw zaak dan binnen uiterlijk één werkdag. ARAG vindt het belangrijk om de kwaliteit van haar dienstverlening continu te blijven verbeteren. Uw input is daarbij van groot belang. Door uw ervaringen met de wijze van handelen van uw jurist met ARAG te delen, kan ARAG nog klantgerichter te werk gaan. Na het sluiten van uw dossier ontvangt u daarom van een onafhankelijk bureau een vragenlijst over de wijze waarop uw dossier is behandeld. ARAG stelt het erg op prijs als u deze vragenlijst invult. Desgewenst is uw anonimiteit daarbij volledig gewaarborgd. Periodiek wordt aan ARAG gerapporteerd over de belangrijkste punten die door vezekerden worden aangegeven. Sinds 2005 is een continue stijgende lijn te zien in waardering. ARAG zet deze lijn de komende jaren graag voort.

Eigen risico

Indien er sprake is van een eigen risico op uw polis, ontvangt u hiervan een apart bericht met een factuur.

Reactietermijnen

Het is fijn om vooraf te weten hoe snel ARAG reageert. ARAG wil daar ook graag open over zijn. Hieronder vindt u een handig overzicht van de termijnen waarbinnen wij contact met u opnemen. De termijn begint te lopen op de dag dat uw melding of verzoek bij ons binnenkomt. Komt uw verzoek na 16:00 uur of in het weekend binnen, dan begint de termijn te lopen op de eerstvolgende werkdag. Soms is het niet mogelijk zo snel te handelen als gewenst, omdat uw jurist bijvoorbeeld gebonden is aan wettelijke termijnen of het tempo waarin de wederpartij stappen neemt. Wanneer het niet lukt om binnen onderstaande termijnen inhoudelijk te reageren, dan laten wij u in elk geval weten wanneer u wel een inhoudelijke reactie van ons krijgt.

Uw verzoek Reactietermijn
Vragen over bestaande verzekeringen en wijzigingen van bestaande verzekeringen 5 werkdagen
Aanvraag van een nieuwe verzekering. Afgifte van polissen en verzekeringsbewijzen 5 werkdagen
Offertes (aan het intermediair) 5 werkdagen
Nieuwe zaken 5 werkdagen
Binnenkomende post/email in lopende dossiers 10 werkdagen
Binnenkomende vraag via ARAG.nl 5 werkdagen
Klacht ingediend 5 werkdagen

Mogelijkheden om geschil op te lossen

Elk geschil heeft zijn eigen kenmerken. Niet altijd is het nodig (of zinvol) om een procedure bij de rechter te voeren. Maar wat als de rechter er wel aan te pas moet komen? Lees meer over het verloop van een dergelijke procedure.

Contactgegevens

Zo snel mogelijk ontvangt u de contactgegevens van uw persoonlijke jurist. Juristen van ARAG zijn op werkdagen tussen 08:30 uur en 17:00 uur rechtstreeks bereikbaar via hun persoonlijke directe telefoonnummers of e-mailadressen. Als uw persoonlijke jurist niet bereikbaar is, wordt u doorgeschakeld met het secretariaat van de afdeling waar uw jurist werkzaam is, of de voicemail. Als u een terugbelverzoek achterlaat, belt uw jurist u altijd uiterlijk de volgende werkdag terug.

Inzage door tussenpersoon

Mogelijk loopt uw rechtsbijstandverzekering via een tussenpersoon of via een volmacht van ARAG. Als u het prettig vindt dat uw tussenpersoon of volmacht door ARAG op de hoogte wordt gehouden van uw dossier, dan kunt u hiervoor een machtigingsformulier invullen. Dit formulier kunt u direct downloaden of aanvragen bij uw volmacht of tussenpersoon. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming verstrekt ARAG geen gegevens uit het dossier aan anderen dan uzelf.

Inschakelen advocaat

Juridische bijstand door ARAG wordt in beginsel verleend door de eigen juristen van ARAG. Het kan voorkomen dat het nodig is om de zaak over te dragen aan een advocaat. ARAG heeft een uitgebreid advocatenteam in huis en werkt daarnaast samen met een netwerk van advocaten aan wie zaken worden uitbesteed, indien nodig. Als er een advocaat nodig is om in een gerechtelijke of administratieve procedure op te treden, dan mag u als verzekerde de zaak laten overdragen aan de advocaat van uw voorkeur. Dat is eveneens het geval als in uw zaak ook de wederpartij bij ARAG is verzekerd. In dat geval is er sprake van zogeheten belangenverstrengeling.

Inschakelen expert  

Uw dossier wordt behandeld door een ARAG jurist. Maar soms is het nodig om een expert in te schakelen als specialistische, niet-juridische kennis nodig is. Experts zijn altijd onafhankelijk en niet in dienst van ARAG. De bevindingen van de expert worden altijd gedeeld met u als klant. Heeft u opmerkingen of bent u het niet eens met de expert? Dan leggen wij dit voor aan de expert en gaan we hierover in gesprek. Mocht dit niet de gewenste uitkomst bieden, kunt u uiteindelijk een beroep doen op de geschillenregeling of desgewenst zelf een expert inschakelen.

Keurmerk Klantgericht verzekeren en Kwaliteitscode

ARAG wil u altijd, snel en goed helpen. Daarom werken wij continu aan de verbetering van onze dienstverlening. Naast altijd deskundige juridische hulp, verlangt u van ARAG ook vertrouwen en zekerheid. Wij vinden dit erg belangrijk vandaar dat ARAG het “Keurmerk Klantgericht Verzekeren” voert. In dit keurmerk van de Stichting Toetsing Verzekeraars staat klantgericht werken centraal waardoor voor u als klant vertrouwen en zekerheid gewaarborgd worden. Alle informatie over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren en de dienstverlening van ARAG vindt u hier. Naast de normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren werkt ARAG binnen de eisen die aan rechtsbijstandverzekeraars worden gesteld die u kunt lezen in de ‘Kwaliteitscode Rechtsbijstand’.

Geschillenregeling

ARAG staat in voor een kwalitatief goede beoordeling en behandeling van uw zaak. Het kan desondanks zo zijn dat u een verschil van mening heeft met uw persoonlijke jurist over de haalbaarheid van de zaak of over de juridische stappen die genomen moeten worden. Het is zaak om hier dan met uw jurist en eventueel diens leidinggevende over te praten. Blijkt het niet mogelijk het meningsverschil te overbruggen, dan schakelt ARAG in dergelijke gevallen een erkende, onafhankelijke deskundige in die als bindend adviseur oordeelt over het verschil van mening zoals dat is geformuleerd in een brief die in overleg met u wordt opgesteld. ARAG zal overeenkomstig het advies van de bindend adviseur de zaak verder afhandelen. Hier vindt u meer informatie over de geschillenregeling.

Ontevreden?

De juristen van ARAG spannen zich maximaal in om een zo goed mogelijk resultaat voor u te behalen. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn over de behandeling van uw zaak of de wijze van communicatie, dan is het belangrijk dat u dat zo snel mogelijk kenbaar maakt aan uw persoonlijke jurist. U kunt dan samen bekijken welke mogelijkheden er zijn om uw onvrede weg te nemen. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, neemt u dan contact op met de leidinggevende van uw jurist. Hij of zij probeert dan met u een passende oplossing te vinden. Als u ontevreden blijft, kunt u een klacht indienen bij het klachtenbureau van ARAG. Het klachtenbureau heeft tot taak uw klacht te onderzoeken en af te handelen. Een uiting van onvrede van een klant, zowel schriftelijk als telefonisch, wordt door het klachtenbureau als klacht geïnterpreteerd en geregistreerd. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een inhoudelijke reactie. Meer informatie over de klachtenregeling en het indienen van een klacht vindt u hier.

8,2

Verzekerde particulieren waarderen onze zaak behandeling met een 8,2;

>5000

Afgelopen maand ruim 5000 mensen geholpen met hun conflict;

>450

Bij ARAG staan altijd meer dan 450 juristen voor u klaar;