Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Verzekeringsrecht en opzeggen verzekering

Een verzekering komt tot stand door het sluiten van een verzekeringsovereenkomst. Wanneer en hoe eindigt een verzekering?

Hoe komt een verzekering formeel tot stand?

Een verzekering komt tot stand door het sluiten van een verzekeringsovereenkomst, via de volgende stappen:

 • De kandidaat-verzekeringnemer doet een aanvraag en verstrekt daarbij de gegevens op basis waarvan de verzekeraar de aanvraag kan beoordelen. Vaak wordt voor het geven van de relevante gegevens een aanvraagformulier verstrekt door de verzekeraar aan de kandidaat-verzekeringnemer;
 • De gegevens worden aan de verzekeraar voorgelegd. Zodra de verzekeraar de verzekering accepteert, aanvaardt deze het aanbod en is de overeenkomst tot stand gekomen;

 • Vanaf dat ogenblik zijn beide partijen aan de overeenkomst gebonden. Vaak heeft de verzekeraar in de procedure een bedenktijd opgenomen van 14 dagen. De verzekeringnemer heeft dan de mogelijkheid de aanvraag kosteloos en zonder opgaaf van reden te annuleren.

Wanneer en hoe eindigt een verzekering?

De verzekering kan doorgaans alleen per contractvervaldatum worden opgezegd. In de voorwaarden kan de verzekeraar hier van afwijken, mits dit in uw voordeel is. Wettelijk is de opzegtermijn bepaald op maximaal twee maanden. Indien u een verzekering heeft welke steeds stilzwijgend verlengd wordt, kunt u altijd opzeggen. U moet hierbij wel rekening houden met de opzegtermijn die in de door de verzekeraar gehanteerde polisvoorwaarden staat.
In de wet is over het opzeggen van een verzekering het volgende artikel opgenomen:
Opzeggen verzekering (Art. 7:940 BW)

Bij opzegging tegen het einde van een verzekeringsperiode teneinde verlenging van de overeenkomst te verhinderen, wordt een termijn van twee maanden in acht genomen;

 1. De verzekeringnemer en, tenzij het een persoonsverzekering betreft, de verzekeraar kunnen een overeenkomst die is aangegaan voor een periode van meer dan vijf jaar, of die voor zulk een periode is verlengd, opzeggen tegen het einde van elk vijfde jaar binnen die periode. Daarbij geldt de in lid 1 genoemde termijn;
 2. Indien de verzekeraar de bevoegdheid heeft bedongen de overeenkomst tussentijds op te zeggen, komt de verzekeringnemer een gelijke bevoegdheid toe. Tenzij jegens hem is gehandeld met de opzet tot misleiding neemt de verzekeraar dan wel de verzekeringnemer daarbij een termijn van twee maanden in acht. Indien een verzekering dekking biedt tegen schade veroorzaakt door risico's als bedoeld in artikel 3:38 van de Wet op het Financieel Toezicht, kan, bij de verwezenlijking van een dergelijk risico of bij een dreiging van het ophanden zijn daarvan, de verzekeraar dan wel de verzekeringnemer in afwijking van deze termijn van twee maanden, de overeenkomst met inachtneming van een termijn van zeven dagen opzeggen. De verzekeraar kan slechts tussentijds opzeggen op in de overeenkomst vermelde gronden welke van dien aard zijn dat gebondenheid aan de overeenkomst niet meer van de verzekeraar kan worden gevergd;
 3. Indien de verzekeraar de voorwaarden van de overeenkomst ten nadele van de verzekeringnemer of de tot uitkeringsgerechtigde wijzigt, is de verzekeringnemer gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging ingaat, en in ieder geval gedurende één maand nadat de wijziging hem is meegedeeld;
 4. De verzekeraar kan een persoonsverzekering niet beëindigen of wijzigen op grond van verzwaring van het gezondheidsrisico, voor zover dat is gelegen in de persoon van degeen, die de verzekering betreft. (Ontw. 7.17.1.13; BW 3:13; 6:237 onder d, 248, 258; 7:925 lid 2, 943 leden 2 en 3, 977; Overg.w. 221 lid 4)

Waarom ARAG

 • Direct contact met een jurist
 • Snel inzicht in uw situatie
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Meer dan 200 producten beschikbaar
 • Persoonlijk en begrijpelijk