Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Klachtbehandeling

ARAG staat in voor een kwalitatief goede beoordeling en behandeling van uw zaak. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop de medewerker van ARAG u en/of uw zaak behandelt.

ARAG klachtenbureau

Het klachtenbureau heeft tot taak uw klacht te onderzoeken en af te handelen. Wij beschouwen elke uiting van onvrede van een klant over de dienstverlening van ARAG als een klacht. Ook wanneer deze direct wordt opgelost.  Binnen 5 werkdagen ontvangt u een inhoudelijke reactie.

De klachtenrapportage laat u zien wat ARAG met alle klachten in 2016 heeft gedaan.

Geschillenregeling

ARAG staat in voor een kwalitatief goede behandeling van uw zaak. Het kan echter gebeuren dat u met ARAG van mening verschilt over de haalbaarheid van de zaak of over de juridische stappen die genomen moeten worden. Blijkt het niet mogelijk dit meningsverschil te overbruggen, dan is het van belang dat dit op een goede en zorgvuldige wijze wordt opgelost, zonder dat u hiervan nadeel ondervindt. Daarom schakelt ARAG in dergelijke gevallen een erkende, onafhankelijke deskundige in die als scheidsrechter (juridisch geheten: bindend adviseur) oordeelt over het verschil van mening zoals dat is geformuleerd in een brief die in overleg met u wordt opgesteld. ARAG zal overeenkomstig het advies van de scheidsrechter de zaak verder afhandelen.

Wordt uw zaak behandeld door een advocaat, dan geldt de volgende regeling. Indien u met de advocaat van mening verschilt over de juridische stappen die genomen moeten worden of er een verschil van mening ontstaat over de vraag of het door u beoogde resultaat redelijke kans van slagen heeft, kunt u de zaak voortzetten met behulp van een andere advocaat. De hiermee gemoeide kosten komen voor uw eigen rekening. Bereikt u uiteindelijk het door u beoogde resultaat, dan vergoedt ARAG de verzekerde kosten van rechtsbijstand achteraf alsnog aan u.

Hier vindt u meer informatie over de geschillenregeling.

Klacht indienen

Via onderstaand formulier kunt u uw klacht indienen. Is het voor u niet mogelijk om uw klacht elektronisch te versturen, dan kunt u ook per post, fax of telefoon terecht bij het ARAG klachtenbureau:

ARAG klachtenbureau
Postbus 230
3830 AE Leusden
Tel. 033 - 4342 420
Fax 033 - 4342 475
E-mail klachtenbureau@arag.nl

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Als deze klachtbehandeling niet leidt tot een bevredigend resultaat, kunnen consumenten zich wenden tot:
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 0900 355 2248 (€ 0,10 per minuut)
www.kifid.nl